ข่าวด่วน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร, หนังสือราชการ และโปรแกรมต่างๆ

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลกร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์แ …

อ่านเพิ่มเติม »