ข่าวด่วน

ประชาสัมพันธ์แผนประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562-2ดาวน์โหลด องค์ …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค …

อ่านเพิ่มเติม »