ข่าวด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่งานจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ ก …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำห …

อ่านเพิ่มเติม »

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

การทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดขอ …

อ่านเพิ่มเติม »