ข่าวด่วน

โครงสร้าง และระบบการบริหารงาน

โครงสร้าง และระบบการบริหารงาน

ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภาฯ
  • สำนักงานปลัด
  • บุคลากรกองคลัง
  • บุคลากรกองช่าง
  • บุคลากรส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพสมาชิกสภาฯ

สำนักปลัด copy