ข่าวด่วน

ข้อมูล อบต.หนองอ้อ

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา

ตำบลหนองอ้อตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยแยกตัวออกจากตำบลหมากหญ้า พื้นเพของชาวบ้านตำบลนี้ อพยพมาจากหลายจังหวัด เช่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และในปี พ.ศ. 2470  ได้มีชาวบ้านจากอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อพยพมาจากตั้งครอบครัวที่ตำบลหนองอ้อ ซึ่งนำโดยนายกำ  ยอดคีรี,นายจันทร์ ตะหน่อง,นายนำ ยอดคีรี และชาวบ้านอีกประมาณ 10 ครอบครัว และได้มาบุกเบิกพื้นที่เพื่อก่อตั้งบ้านเรือนและทำไร่ทำนา สร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2515 จึงได้ประกาศจัดตั้งตำบลหนองอ้อขึ้น โดยแยกจากตำบลหมากหญ้า ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลหนองอ้อ 11 หมู่บ้านและมีองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลภูผาแดง  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองดังนี้

1.  เขตเทศบาลตำบลภูผาแดง

1.  บ้านหนองอ้อใต้    หมู่ที่ 1
2.  บ้านหนองอ้อ   หมู่ที่ 2
3.  บ้านศรีชมชื่น     หมู่ที่ 3
4.  บ้านหนองสวรรค์    หมู่ที่ 7

2.  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

1.  บ้านคำหมากคูณ     หมู่ที่ 4
2.  บ้านโนนสำราญ      หมู่ที่ 5
3.  บ้านโนนสมบูรณ์    หมู่ที่ 6
4.  บ้านหนองสวรรค์    หมู่ที่ 7 (บางส่วน)
5.  บ้านหนองแวงฮี     หมู่ที่ 8
6.  บ้านหนองแสง       หมู่ที่ 9
7.  บ้านโคกสีแก้ว     หมู่ที่ 10
8.  บ้านแสงบูรพา   หมู่ที่ 11

การจัดตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539  โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกโดยตำแหน่ง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกที่มาจาการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน และมีการเลือกสมาชิกสภาตำบลเป็นคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่เกิน 2 คน และสมาชิกสภา ไม่เกิน 4 คน นอกจากนี้ยังมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน รองประธานส า 1 คน และเลขานุการสภา 1 คน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดย มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คนรวม 16 คน และคัดเลือกประธานบริหาร จำนวน 1 คน และรองประธานบริหาร จำนวน 2 คน และคัดเลือกประธานสภา,รองประธานสภา,และเลขานุการสภาเพื่อบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีสมาชิกทั้งหมด 16 คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และนายกคัดเลือกบุคคลภายนอกมาเป็นรองนายกจำนวน 2 คน และเลขานุการนายก จำนวน 1 คน เป็นผู้บริหารภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จนถึงปัจจุบัน

ทำเลที่ตั้ง (สถานที่, พื้นที่, หมู่บ้าน และอาณาเขตติต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ตั้งอยู่บ้านหนองสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลหนองอ้อ ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 114.093 ตารางกิโลเมตร หรือ 71,308 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน ทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสัมปะหลัง ยูคาลิปตัส

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต ติดต่อ   ตำบลโนนหวาย    อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี
ทิศตำวันออก ติดต่อ  ตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
ติดต่อ  ตำบลทับกุง    อำเภอหนองแสง      จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง    จังหวัดหนองบัวลำภู
ติดต่อ  ตำบลโนนทัน   อำเภอเมือง    จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

จำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
หมู่ที่ ประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
4  บ้านคำหมากคูณ 447 448 895 193
5  บ้านโนนสำราญ 469 451 920 232
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 170 158 328 80
7 บ้านหนองสวรรค์ 102 81 183 61
8 บ้านหนองแวงฮี 427 397 824 186
9  บ้านหนองแสง 336 323 659 175
10 บ้านโคกศรีแก้ว 298 281 579 142
11 บ้านแสงบูรพา 379 355 734 162
รวม ทั้งสิ้น
2,628 2,494 5,122 1,231
*ข้อมูลจาก : สำนักทะเบียนอำเภอหนองวัวซอ