ข่าวด่วน

รางวัลประจำปี 2558

อปทที่สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนปี58รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

ครอบคลุมทั้งตำบล ประจำปี 2558